DOKLADY POTŘEBNÉ KE SVATBĚ

Víte, jaké připravit?

V České republice je možné uzavřít manželství (partnerství) buď ve formě občanského, nebo církevního sňatku. Manželství či partnerství je uzavíráno za svobodné vůle, se souhlasem obou zúčastněných stran, které spolu chtějí uzavřít sňatek. Svatební slib novomanželé pronášejí veřejně, za přítomnosti dvou svědků.

To vše jsou známé fakty, víte ale, jaké dokumenty a doklady potřebujete ke svatbě v ČR? Náš článek vás touto problematikou provede.

Chceme se vzít – jak máme postupovat?

Pokud máte vybráno místo a datum, kdy chcete svatbu uskutečnit, musíte se obrátit na matriční úřad Městské částí Praha 6 http://www.praha6.cz/codelat/uzavreni-manzelstvi-0700-009, do jehož správního obvodu místo konání svatby spadá a to v případě, kdy se jedná občanský sňatek.

V případě církevního svazku, je nutné se nejdříve obrátit na osobu pověřenou církví nebo náboženskou společností.

Co máme před návštěvou matriky zařídit?

Nejprve si na matričním úřadě vyzvedněte dotazník k uzavření manželství – formulář (ten si můžete vyzvednout na libovolné matrice). Formulář si rovněž můžete stáhnout z oficiálních stránek Ministerstva vnitra České republiky – zde.

První část formuláře vyplňujete sami nebo ve spolupráci s matrikářem, pokud si nejste některými položkami jisti, druhou část vyplňuje matrikář při osobní schůzce.

Po předvyplnění formuláře je nutné si buď osobně, nebo telefonicky domluvit na příslušném matričním úřadě termín osobní návštěvě, která trvá cca 0,5 hodiny.

Na úřadě projdete s matrikářem vyplněný dotazník, předáte doklady, zamluvíte si termín svatby a zaplatíte správní poplatek

Které doklady a dokumenty k návštěvě matriky potřebujeme?

Podle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů musí před samotným uzavřením sňatku oba snoubenci předložit potřebné doklady matričním úřadu.

Občané České republiky
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, dále jen OP – musí být platný, nestačí potvrzení o ztrátě nebo předání OP ),
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (stačí OP),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.
 • rodné listy dětí (pokud nějaké snoubenci mají).

Zjednodušeně tedy potřebujete: občanské průkazy, rodné listy své, případně i svých dětí.

Jak máme postupovat při žádosti o církevní obřad?

V případě uzavření církevního sňatku, musí snoubenci vyplnit „Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve“.

Tuto žádost je možné získat u matričního úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Na základě žádosti manželé obdrží osvědčení k církevnímu sňatku, které musí snoubenci předložit oddávajícímu. Bez osvědčení nemůže být církevní sňatek uzavřen.

K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství (občanské průkazy, rodné listy).

Bez platného OP nebo pasu svoji svatbu nezařídíte.

Máme děti, jak to bude s rodnými listy?

K návštěvě matriky s sebou potřebujete rodné listy (své, i vašich dětí, pokud máte) a občanské průkazy. Rodné listy dětí si na matrice ponechají a sami v součinnosti s matrikou, kde jsou vaše děti zapsány nyní, zařídí vystavení nových rodných listů. U dětí se totiž na rodných listech změní příjmení matky, případně otce, i dětí samotných.

Nové rodné listy dětí obdržíte až po uskutečnění vlastního svatebního obřadu a po zápisu do matriky.

Svatba s cizincem v ČR
 • rodný list či podobný doklad o narození, kde musí být uvedeno místo a datum narození dotyčného, údaje o jeho jméně, příjmení a o jeho rodičích,
 • doklad o státním občanství (cestovní pas),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, pokud jej cizí stát vydává,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (cestovní pas)

Cizinci musí rovněž příslušnému úřadu doložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (toto neplatí pro občany Evropské unie).

Při svatbě s cizincem je nezbytně nutné, aby se svatebního obřadu účastnil soudní tlumočník. Tlumočníka si zajišťují snoubenci sami a to na vlastní náklady. Pokud cizinec ovládá český jazyk, musí o tomto faktu sepsat písemné prohlášení a v tomto případě není nutné, aby se svatebního obřadu účastnil tlumočník.

Správní poplatky
 • 1.000 Kč zaplatí snoubenci, pokud chtějí uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 • 2.000 Kč zaplatí snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
 • 3.000 Kč zaplatí snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven (každý matriční úřad má ale nastaveny jiné podmínky, proto se o placení poplatků vždy předem informujte).

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na příslušný matriční úřad, kde vám rádi a ochotně poradí.


Ověřeno MonsterInsights